عدالت اجتماعی در سیاست داخلی دولت اسلامی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

اصول سیاست داخلی دولتها، دارای دو بخش اصلی است: اصول و بنیادهای نظری؛ راهکارها و شیوه های اجرایی. بخش اول به عنوان متغیّر مستقل حالت ثبات و تغییر ناپذیری دارد، در حالیکه بخشی دوم به عنوان متغیّر وابسته حالت شناوری داشته و متکی بر تجربیّات افراد و شرایط زمانی و مکانی است. بنابراین، آنچه از اهمیّت زیادی برخوردار است، همان بخش اول است که سیاست گذاری های کلان، جهت گیری های اصلی و نحوۀ تعامل میان حاکمان و حکومت شونده گان را معلوم نموده و به عنوان خطوط راهنما مسیر حرکت دولت اسلامی را مشخص می کنند.
بدین ترتیب، با توجه به جایگاه و نقش «اصول» در راهبردها و جهت دهی سیاست داخلی، تحقیق حاضر در پی توضیح و تبیین اصل عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم است و تلاش دارد تا با استفاده از نظریۀ امام خمینی(ره) در طبقه بندی علوم، منظور، ضرورت، ابعاد، موانع، و دامنۀ آن را به عنوان یکی از مهمترین اصول سیاست داخلی دولت اسلامی در حوزۀ رفتارها، مشخص نماید.
 

کلیدواژه‌ها