ارزیابی مفهوم «سبک زندگی» در بازنمائی «فرهنگ‌نامه جبهه»

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

 
چکیده
در این تحقیق، قابلیت مفهوم «سبک زندگی» برای هرگونه بازنمایی جوامع و گروه‌های غیرغربی با دو رویکرد مورد ارزیابی قرار گرفته است: نخست، خاستگاه تاریخی و اجتماعی این مفهوم و دیگر، خاستگاه تاریخی و فرهنگیِ «فرهنگ‌نامه جبهه». به این ترتیب، نسبت جنگ و زندگی در ساخت هویت مورد بررسی قرار گرفته و ریشه‌های سه مفهوم «سبک زندگی»، «فرهنگ جبهه» و «سیره» در جنگ‌های هویتی مختلف نشان داده شده است.
علاوه بر این و در مسیر تحقیق، ظرفیت‌های اجتماعی و تاریخی ویژه مفهوم «سیره» که در فرهنگ جبهه به صورتی جدید احیا و کاربرد یافته است، به عنوان جایگزین و بدیل مفهوم سبک زندگی در بازنمایی‌ هویت ایران بعد از انقلاب معرفی و پیشنهاد شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها