زمینه‌های تاریخی اجتماعی پیدایش و شیوه مدیریت حکومت سید شفتی

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2019.69880

چکیده

در طول تاریخ، برخی حکومت‌های محلی با عناوین گوناگون در کنار حکومت‌های مرکزی ظهور می‌کردند و تا مدت‌ها، حکومت می‌کردند. حکومت‌های فقهی علمای شیعه از این نوع حکومت‌های محلی است. در این تحقیق به حکومت فقهی سید محمدباقر شفتی در اصفهان پرداخته‌شده و زمینه‌های شکل‌گیری و شیوه مدیریت او با روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس متون کتابخانه‌ای موردمطالعه قرارگرفته است. ازآنجاکه عمده تاریخ سیاسی - اجتماعی ایران معاصر توسط روشنفکران و با مبانی و روش‌های روشنفکری نگارش شده است، نقش تأثیرگذار بسیاری از عالمان دینی به‌ویژه فقها در آن دیده نشده است. این تحقیق ضمن پررنگ کردن نقش فقیهان شیعه در اداره جامعه ایران به‌ویژه در دو مقطع زمانی که دولت مرکزی عمدتاً به دلایل دخالت‌های استعمارگران در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، درصدد است تا الگوهای مدیریت فقهی مناسب دوره قاجاریه را مورد ارزیابی قرار دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که حمایت علما، بزرگان، تجار و بازاریان در حکومت سید شفتی نقش ویژه‌ای ایفا کرده است، همچنین در شیوه مدیریت فقهی خود، به دنبال پیاده‌سازی دین و فقه شیعه در بستر جامعه و مبارزه با استبداد و ظلم و حمایت از محرومان منطقه خود بوده است.

کلیدواژه‌ها