دوره و شماره: دوره 12، شماره 39-پاییز1398 - شماره پیاپی 39، آذر 1398، صفحه 1-163