بررسی دیدگاه‌های مختلف در باب ولایت‌فقیه و امکان‌سنجی جعل ولایت برای فقیهان متعدد در امر و زمان واحد

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2021.72084

چکیده

قریب به‌اتفاق علماء امامیه در طول تاریخ تشیع، ولایت‌فقیه را مفروض دانسته و در عمل و قول به آن پایبند بوده ولکن در کیفیت و کمیت آن اظهارنظرهای گوناگون نموده‌اند. پرسشی که در اینجا به نظر می‌رسد آنکه با توجه به نظرات مختلف در باب محدوده ولایت و کیفیت آن، اعمال ولایت توسط فقیهان به‌صورت هم‌زمان در امر واحد چگونه است؟ با بررسی نظرات مختلف می‌توان نتیجه گرفت که به‌طورکلی شیعه معتقد به نصب فقیهان از جانب امامان معصوم7 می‌باشد، اما در اعمال ولایت‌فقیهان در امر واحد نظرات از سه صورت خارج نیست:
الف) نصب عام فقیهان به‌صورت هم‌زمان و اعمال ولایت توسط ایشان به‌صورت فردی و عدم تداخل ایشان با یکدیگر در امر واحد.
ب) نصب عام فقیهان به‌صورت هم‌زمان و اعمال ولایت توسط ایشان به‌صورت جمعی یا حداقل رضایت تمامی فقیهان در اعمال ولایت توسط برخی از ایشان.
ج) نصب بالقوه فقیهان و فعلیت پیدا کردن این ولایت به‌واسطه انتخاب مردم و عدم تداخل ایشان با یکدیگر در امر واحد.

کلیدواژه‌ها