دوره و شماره: دوره 13، شماره 43-پاییز1399 - شماره پیاپی 43، آذر 1399، صفحه 1-193