دوره و شماره: دوره 9، شماره 27 - پاییز 1395 - شماره پیاپی 27، دی 1395، صفحه 1-198 (شماره 27- تابستان 1395 ویژه علوم سیاسی)