دوره و شماره: دوره 9، شماره 26 - تابستان 1395، شهریور 1395، صفحه 1-174 (شماره 26- تابستان 1395 ویژه فلسفه و کلام)