دوره و شماره: دوره 14، شماره 47- پاییز 1400 - شماره پیاپی 47، آذر 1400، صفحه 1-188